Zadania Referatu Finansowego


  1. Do zadań Referatu Finansowego należy:
  1) opracowanie projektów budżetu Gminy,
  2) realizacja budżetu Gminy,
  3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie,
  4) prowadzenie ewidencji zmian budżetu,
  5) opracowanie układu wykonawczego budżetu Gminy, harmonogramu dotyczącego wydatków oraz planów finansowych,
  6) sporządzenie sprawozdawczości budżetowej jednostki Urzędu Gminy,
  7) sporządzenie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Gminy,
  8) sporządzenie bilansów: jednostki i zbiorczych,
  9) naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz rozliczenia ich z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
  10) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy w tym jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  11) opracowywanie i zatwierdzanie planów finansowych podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie działalności finansowej tych jednostek,
  12) współdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz sporządzanie sprawozdań do tych jednostek,
  13) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
  14) prowadzenie rachunkowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  15) analiza prawidłowości wykonania budżetu Gminy, weryfikacji przedkładanych sprawozdań i dokumentów,
  16) ewidencja syntetyczna majątku Urzędu,
  17) obsługa kredytów bankowych i pożyczek oraz papierów wartościowych,
  18) prowadzenie dzienników pracy i serwisu systemów informatycznych
  19) obsługujących rachunkowość budżetową,
  20) opracowanie analiz z zakresu należności i zobowiązań budżetu Gminy,
  21) wypłacanie i rozliczanie zaliczek pracowników Urzędu,
  22) rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników,
  23) prowadzenie ewidencji mienia Gminy i przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji,
  24) przygotowywanie projektów uchwał rady gminnej w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,
  25) opracowywanie prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat,
  26) dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych,
  27) ewidencja dochodów podatkowych i sprawozdawczość,
  28) dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatków i opłat lokalnych,
  29) badanie prawidłowości oświadczeń i deklaracji składanych przez podatników,
  30) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
  31) prowadzenie postępowania w sprawach wniosków, odwołań i skarg dotyczących wymiaru podatków oraz opłat i przygotowywanie projektów ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności,
  32) występowanie o ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz prowadzenie
  egzekucji z ruchomości i środków pieniężnych,
  33) ewidencja i windykacja należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów - komunalnych i skarbu państwa oraz trwałego zarządu,
  34) prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową i wekslami,
  35) rozliczanie należności z tytułu podatku VAT,
  36) windykacja należności z tytułu mandatów karno-kredytowych,
  37) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  38) ewidencja i windykacja wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi,
  39) prowadzenie bezpośredniej obsługi podatników,
  40) wydawanie i rozliczanie biletów opłaty targowej,
  41) ewidencja i windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego,
  42) badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
  43) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z postępowaniem egzekucyjnym,
  44) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przekazywania i aktualizowania materiału informacyjnego dla usprawnienia i przyspieszenia egzekucji,
  45) prowadzenie egzekucji podatkowej,
  46) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających jednostek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  47) opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek,
  48) opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz i propozycji zmierzających do poprawy współdziałania jednostek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w toku planowania i wykonania budżetu,
  49) opracowywanie sprawozdań i informacji obejmujących działalność kontrolną,
  50) opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,
  51) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
  52) prowadzenie kontroli doraźnych w sprawach indywidualnych zleconych przez Wójta,
  53) prowadzenie po akceptacji przez Wójta Gminy postępowania wyjaśniającego, skarg i wniosków,
  54) opracowywanie analiz na potrzeby Wójta Gminy,
  55) koordynowanie w imieniu Wójta postępowania z dokumentami zewnętrznych organów kontroli (NIK, RIO, kontroli skarbowej, itp.) i przechowywanie dokumentacji pokontrolnej,
  56) opracowywanie analiz rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
  57) sprawdzanie przestrzegania procedur kontroli ustalonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

  ilość wyświetleń: 2130
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra