GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻARNOWIE

  Nazwa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie

  Adres

  Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów

  Godziny urzędowania

  Od poniedziałku do piątku

  w godz. Od 7:30 do 15:30

  telefon

  (044) 757-70-36

  Numer faxu

  (044) 757-70-36

  Kierownik

  Małgorzata Pietruszka

  Liczba zatrudnionych

  5 + 1 opiekunka

     

  Zarządzenie Nr 22/2003

  Wójta Gminy w Żarnowie z dnia 10 czerwca 2003 roku. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

  Na podstawie $ 12 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/20/2002 Rady Gminy w Żarnowie z dnia 6 września 2002 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarnowie ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 290, poz. 3789 ) w związku z art. 99 $ 1ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984, zm. Dz. U. Nr 127 poz. 1089 )

  • zarządzam co następuje:

  $ 1. Zatwierdzam ,,Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

  $. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.

  $. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J Y 

  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  ŻARNOWIE

       1. I. Postanowienia ogólne

  $ 1

  Regulamin określa zasady postępowania oraz tryb pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.

  $ 2

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie zwany dalej ,, Ośrodkiem” działa na podstawie:

  - ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Z 1998 r. Nr 64 poz. 414 /

  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/

  - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. /

  - ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 /,

  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy / t.j.: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 95 z późn. zm. ./

  - ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta / Dz. U. Nr 113, poz. 984 /

  - Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  - niniejszego regulaminu

  $ 3

  1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy podległą Radzie Gminy Żarnów.
  2. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Żarnowie .
  3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Żarnów.

  II. Przedmiot i zakres działania

  $ 4

  1. Ośrodek dokonuje analizy i ustala potrzeby pomocy społecznej oraz udziela pomocy

   Osobom i rodzinom w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

  2. Ośrodek realizuje zadania zlecone i powierzone gminie przez Wojewodę.
  3. Ośrodek wykonuje zadania własne w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.
  4. Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze na zasadzie odpłatności.
  5. Zasady odpłatności za usługi, o których mowa w pkt 4 określa Rada Gminy.
  6. Ośrodek świadczy pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
  7. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.
  8. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności obywateli z terenu gminy.

  $ 5

  W wykonywaniu zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kościołem, z Powiatowym Urzędem Pracy, sądami, prokuraturą i policją, służbą zdrowia, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

  III. Struktura organizacyjna Ośrodka

  $ 6

  1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność prawną za jego działalność
  2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy w trybie określonym przepisami Kodeksu Pracy
  3. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik w trybie przewidzianym Kodeksem Pracy.

  $ 7

  W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska:

  • kierownik - 1 etat
  • pracownik socjalny - 3 etaty
  • informatyk - 1/2 etatu
  • księgowa - 1/2 etatu
  • aspirant pracy socjalnej - 1 etat
  • opiekun - 1 etat

  $ 8

  Do zadań kierownika należy:

  1. Zapewnienie właściwej organizacji Ośrodka.
  2. Racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi z uwzględnieniem zasadności i celowości dokonywanych wydatków.
  3. Podejmowanie z upoważnienia Rady Gminy decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej łącznie z ich opracowywaniem i uzasadnieniem.
  4. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  5. Nadzór i koordynowanie pracypodległych pracowników.
  6. Ustalanie zakresów czynności pracowników Ośrodka i kontrola ich realizacji.
  7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników.
  8. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.

  $ 9

  Do zadań pracownika socjalnego należy:

  1. Rozeznawanie i diagnozowanie potrzeb osób i rodzin oraz wnioskowanie w sprawie udzielania bądź odmowy świadczeń z pomocy 

      społecznej.

  2. Organizowanie różnorodnych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się

       potrzebom społecznym.

  3. Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

  4. Inicjowanie i wdrażanie w praktykę działań zapobiegawczych degradacji osób, rodzin i grup.

  5. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

  6.Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez kierownika.

  $ 10

  Do zadań opiekunki domowej należy:

  1. Zaspakajanie niezbędnych codziennych potrzeb życiowych osób objętych opieką, a w szczególności:
  • utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
  • przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
  • zakup artykułów żywnościowych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym,
  • opieka higieniczno –sanitarna
  1. Załatwianie spraw urzędowych.
  2. Kontakt z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową w miarę potrzeb.
  3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

  $ 11

  Do zadań księgowego należy:

  1. Prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z zasadami rachunkowości oraz  w sposób umożliwiający gospodarowanie środkami budżetowymi.
  2. Prawidłowe dysponowanie środkami finansowaymi.
  3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Ośrodka.
  4. Sporzadzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych.
  5. Prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości finansowo – księgowej Ośrodka.

  $ 12

  Do zadań informatyka należy w szczególności

  1. Usprawnienie pracy biurowej w Ośrodku poprzez optymalne zorganizowanie pracy sprzetu komputerowego.

  1. Wdrożenie i realizowanie programu komputerowego dla pomocy społecznej.
  2. Wprowadzenie do programu danych osób korzystających z pomocy społecznej.
  3. Nadzór nad właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego oraz zgłaszanie jego awarii do punktu usługowego.
  4. Przygotowanie zapotrzebowań do zakupu materiałów niezbędnych do korzystania ze sprzętu komputerowego.
  5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka.

  IV. Zasady gospodarki finansowej

  $ 13

  1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu dochodów i wydatków budżetowych uchwalonego przez Radę Gminy na dany rok budżetowy.
  2. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka sprawuje księgowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Warunki wynagradzania za pracę pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie określa:

  - uchwała Nr XIV/21/2000 Rady Gminy Żarnów z dnia 16.06.2000 r. w sprawie ustalania zasad wynagradzania pracowników Gminnego

     Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie

  - zarządzenie Nr 9/99 Wójta Gminy w żarnowie z dnia 30.06.1999 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu premioego pracowników

     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  V. Nadzór nad Ośrodkiem

  $ 14

  1. Nadzór ogólny nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Żarnów.
  2. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Łódzki Urząd Wojewódzki.

  VI. Tryb pracy Ośrodka

  $ 15

  1. Czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, w tym 8 godzin na dobę.
  2. Czas pracy obejmuje pięć dni w tygodniu tj, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
  3. Pracownicy Ośrodka wykonują pracęw terenie w zależności od potrzeb.
  4. Pracownicy w Ośrodkuprzyjmują interesantów w każdy dzień w godzinach urzędowania.
  5. W przypadku nieobecności pracownika interesantów przyjmuje pracownik pełniący zastępstwo zgodnie z zakresem obowiązków.
  6. Każdorazowe wyjście poza teren Urzedu powinno być zgłoszone do przełożonego i potwierdzone w ewidencji wyjść z zaznaczeniem czasu nieobecności oraz charakter wyjścia.

  VII. Zasady obiegu dokumentacji i załatwiania spraw

  $ 16

  1. Korespondencja wpływająca do GOPS podlega oznakowaniu datą wpływu i dekretacji dokonywanej przez kierownika.

  2. Kierownik otrzymaną korespondencję rejestruje w teczkach zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

  3. Dokumentacja świadczeniobiorców znajduje się w imiennych teczkach bedących pod opieką pracownika socjalnego.

  $ 17

  1. Pracownik socjalny na wniosek strony, osoby upoważnionej lub z urzędu po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego 

  i skompletowaniu stosownych dokumentów przedstawia Kierownikowi Ośrodka plan pomocy i proponowaną formę pomocy.

  1. Kierownik Ośrodka po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowuje i podejmuje decyzję.
  2. Przyznane świadczenia wpisywane są do rejestru świadczeń.
  3. Wypłata świadczeń finansowych dokonywana jest na podstawie list wypłat sporządzonych przez Ośrodek w kasie Urzędu Gminy zgodnie z terminami uwzględnionymi w decyzjach.
  4. Świadczenia w formie rzeczowej wydawane są w terminach uwzględnionych w decyzji.

  $ 18

  1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi działalność finansową na podstawie planu dochodów i wydatków budzetowych

      ustalonego przez Radę Gminy na dany rok budżetowy.

  2. Kierownik Ośrodka składa do Rady Gminy oraz do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego coroczne sprawozdania z działalności ośrodka.

  $ 19

  Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


  ilość wyświetleń: 1333
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-02-16 11:18:11 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-02-16 11:18:11 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra