Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2019 r.

   

  Wójt Gminy informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

  Najważniejsze zmiany w zasadach zwrotu akcyzy producentom rolnym w 2019 roku:

  - limit zwrotu na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku został zwiększony o 14 litrów  i wyniesie nie  86  a  100

    litrów na 1 hektar użytków rolnych.

  - zmiana dotycząca hodowców bydła; którzy będą mogli ubiegać się poza kwotą limitu 100 l do każdego hektara

    użytków rolnych, także o zwiększenie limitu zwrotu o dodatkowe 30 l na każdą dużą jednostkę przeliczeniową

    bydła (DJP). Wartość DJP będzie obliczona jako średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych będących

    w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

  - hodowcy bydła którzy chcą skorzystać z dodatkowego limitu na bydło  muszą  dołączyć do wniosku o zwrot

    akcyzy informację o  średniej rocznej liczbie DJP wydaną przez kierownika biura powiatowego AR i MR

  - nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

    do produkcji rolnej ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku

    (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2466)

  Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w  2019 r. pozostała na dotychczasowym poziomie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego – Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 27 listopada  2018 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 roku (Dz. U. z 2081 r., poz. 2313)


  I. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

   

  II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

  Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
  Sprawy merytorycznie załatwia:
  Referat Finansowy
  pok. Nr 19
  Telefon: 44 757 70 36
  e- mail: sekretariat@zarnow.eu


  III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  2. Oryginały lub kopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (przy dostarczeniu kopii faktur prosimy przedstawić oryginały do wglądu)


  IV. Termin załatwienia sprawy:

  1. Termin składania wniosków:
      a) 1- 28 luty (faktury za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia)
      b) 1 - 31 sierpnia (od 1 lutego do 31 lipca)
  2. Wydanie decyzji - 30 dni od daty złożenia wniosku.
  3. Wypłata kwoty zwrotu podatku określona w decyzji nastąpi w terminie od 1- 30 kwietnia i od 1 - 31 października


  V. Dodatkowe informacje:

  Wniosek o zwrot podatku można odebrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 lub wydrukować z poniżej dołączonego pliku.


  VI. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

  1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami
  2. Odbiór decyzji: osobiście lub za pośrednictwem poczty
  3. Zwrot podatku dokonywany będzie w kasie Urzędu Gminy lub rachunek bankowy podatnika


  VII. Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Żarnów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

   

  Dołączone pliki:

  Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 


  ilość wyświetleń: 1676
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2013-01-16 13:31:46 Łukasz Dusza
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-01-16 13:31:46 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra