Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2022

Uchwała Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

30 Sierpień 2022
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 marca 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru...

Uchwała Nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

30 Sierpień 2022
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żarnów stosowanej w roku szkolnym 2022/2023 do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu...

Uchwała Nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

26 Sierpień 2022
W sprawie wyboru delegata Gminy Żarnów do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego “PomagaMY”...

Uchwała Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

26 Sierpień 2022
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2022 roku...

Uchwała Nr XLIV/312/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r.

26 Sierpień 2022
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2022-2029...

Uchwała Nr XLIII/311/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XLIII/310/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2021...

Uchwała Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żarnów...

Uchwała Nr XLIII/308/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bronów...

Uchwała Nr XLIII/307/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żarnów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu...

Uchwała Nr XLIII/306/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach...

Uchwała Nr XLIII/305/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 lipca 2022 r.

04 Lipiec 2022
W sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie opłaty targowej...