Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2022

Uchwała Nr XLI/297/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021-2030"...

Uchwała Nr XLI/296/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Żarnów repatrianta z Kazachstanu wraz z rodziną...

Uchwała Nr XLI/295/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w...

Uchwała Nr XLI/294/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Skórkowice...

Uchwała Nr XLI/293/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarnów, położonej w msc....

Uchwała Nr XLI/292/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie zamiany nieruchomości położonych w Maleniu...

Uchwała Nr XLI/291/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2022 roku...

Uchwała Nr XLI/290/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025...

Uchwała Nr XLI/289/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach...

Uchwała Nr XLI/288/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie...

Uchwała Nr XLI/287/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach...

Uchwała Nr XLI/286/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 marca 2022 r.

31 Marzec 2022
W sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach...