Uchwały 2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXV/191/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok
Załączniki:
20170123082716.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 1
Numer: XXV/192/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok
Załączniki:
20170123082747.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 1
Numer: XXV/193/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Załączniki:
20170123082818.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 1
Numer: XXV/194/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Załączniki:
20170123082903.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 1
Numer: XXV/195/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
Załączniki:
20170123083107.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 1
Numer: XXIV/178/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: rozpatrzenia skargi Zarządu Fundacji "INTERREGION" na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie
Załączniki:
20161125085037.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.11.2016 , wersja 2
Numer: XXIV/179/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia opłat zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Załączniki:
20161125085245.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/180/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
Załączniki:
20161125085320.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: XXIV/181/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Załączniki:
20161125085341.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 3
Numer: XXIV/182/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
Załączniki:
20161125085407.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 2
Numer: XXIV/183/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania, ustalanie ich numerów, granic i siedzib obwodów komisji wyborczych
Załączniki:
20161125085428.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 2
Numer: XXIV/184/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: utworzenia Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
20161125085451.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 2
Numer: XXIV/185/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
20161125085518.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 3
Numer: XXIV/186/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie:zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29. r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII. Zatrudnienie, Działania: VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia
Załączniki:
20161125085536.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.01.2017 , wersja 2
Numer: XXIII/169/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Antosika na Wójta Gminy
Załączniki:
20161019120728.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.10.2016.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.10.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony