WYKAZ (wygasły...)

Żarnów, dnia 18.09.2008 roku

Wykaz


Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości , że nieruchomość stanowiąca własność komunalną została przeznaczona do zbycia w drodze: przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z:


I. Uchwałą Rady Gminy Żarnów nr XX/94/2008 z dnia 08.08.2008 roku , na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy o gospodarce gruntami Dz.U.nr 46 poz. 543/ tekst jednolity póź. zm./


1. Wieś : NIEMOJOWICE


numer działki: 95,

powierzchnia 0.96 ha,

cena wywoławcza nieruchomości : 20.000,00 zł.

nieruchomość objęta KW 47910

Ogólna wartość nieruchomości: 20.000,00 zł .- słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.


Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest częściowo w terenach lasów i częściowo w terenach przeznaczonych pod zalesienie.


II. Uchwałą Rady Gminy Żarnów nr XIX/90/2008 z dnia 18.07.2008 roku , na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy o gospodarce gruntami Dz.U.nr 46 poz. 543/ tekst jednolity póź. zm./


1. Wieś : GRĘBENICE


numer działki: 508/6,

powierzchnia 0,1326 ha,

cena wywoławcza nieruchomości : 1.150,00 zł.

nieruchomość objęta KW 20363

Ogólna wartość nieruchomości: 1.150,00 zł - słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych.


Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest częściowo w terenach terenach budownictwa mieszanego i częściowo w terenach użytków rolnych.


2. Wieś : SKÓRKOWICE


numer działki: 572

powierzchnia 0,09 ha,

cena wywoławcza nieruchomości : 1.900,00 zł

nieruchomość objęta KW 20424

Ogólna wartość nieruchomości: 1.900,00 zł. słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych.Zabudowania na działce stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.


Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" działka położona jest w całości w terenach budownictwa mieszanego.


III. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.


IV. Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winni złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu to jest do dnia 30.10.2008 roku. Informację o sporządzonym wykazie umieszczono w Dzienniku Łódzkim.


Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 18.09.2008r. do 17.10. 2008 r. celem podania do wiadomości mieszkańcom oraz przesłano do sołtysa wsi NIEMOJOWICE, GRĘBENICE, SKÓRKOWICE.


Informacja o terminie przetargu, miejscu i warunkach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 18.09.2008
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.09.2008. Wygasa 18.10.2008. Odsłon 6935
Początek strony