Wykaz (wygasły...)

                                                                               Żarnów, dnia 06.06. 2011 roku

 

W Y K A Z

Wójt  Gminy  Żarnów podaje do wiadomości , że  nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy  zostały przeznaczone do zbycia w drodze:

przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie z:

I.   Uchwałą Rady Gminy Żarnów nr VI/33/2011 z dnia 27.04.2011 roku ,  na podstawie art. 35 ust.1, 2 ustawy o gospodarce gruntami  Dz.U.nr 46 poz. 543/ tekst jednolity  póź. zm./

 

1.     Wieś  : ZDYSZEWICE

-          numer działki: 168,

-          powierzchnia  0.58 ha,

-          cena wywoławcza brutto nieruchomości  : 25.000,00 zł. - słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  złotych.

-          nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PT10/0004349/10/001.

Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w  terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

2.  Wieś  : MALKÓW

-          numer działki: 282 o pow. 0.07 ha ,

-          cena wywoławcza brutto  nieruchomości  : 1.500,00 zł.- słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.

-          nieruchomość objęta Księga Wieczystą nr 20089.

Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w  terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

3. Wieś  : TOPOLICE

-          numer działki: 148/2 o pow. 0.07 ha

-          cena wywoławcza brutto nieruchomości  : 4.100,00 zł. słownie: cztery tysiące sto złotych.

-          nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PT10/00047655/2.

Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" położona jest w  terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszanej o niskiej intensywności zabudowy z usługami podstawowymi.

4. Wieś : MYŚLIBÓRZ

-          numer działki:  400/1 o pow. 0.04 ha

-          numer działki: 400/2 o pow. 0.03 ha,

-          numer działki: 400/3 o pow. 0.052 ha

-          numer działki: 400/4 o pow. 0.15 ha

-          numer działki: 400/5 o pow. 0.41 ha

-          cena wywoławcza brutto wymienionych wyżej działek jako całość nieruchomości wynosi :  30.000,00 zł. słownie trzydzieści tysięcy złotych.

-          nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PT 10/00047691/6.

 Przeznaczenie w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów" teren przewidziany do zalesienia.

II. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.

III. Osobom , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winni złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, to jest do dnia 19 lipca  2011 roku.

Informację  o  sporządzonym  wykazie  umieszczono  w  Dzienniku  Łódzkim.

         Wykaz  wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 06 czerwca 2011r. do 22 czerwca 2011 r.  celem podania do  wiadomości mieszkańcom oraz przesłano do sołtysa wsi ZDYSZEWICE, MALKÓW, TOPOLICE, MYŚLIBÓRZ.

         Informacja o terminie przetargu, miejscu i warunkach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Redakcja dnia 10.06.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 10.06.2011. Wygasa 01.07.2011. Odsłon 6935
Początek strony