WÓJT Gminy w Żarnowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości bę (wygasły...)

Żarnów,2011-10-31

OGŁOSZENIE
 

WÓJT Gminy w Żarnowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością GMINY ŻARNÓW.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tj. z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z póź. zm./ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 tekst jednolity / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. /Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.

 

I. PRZETARG odbędzie się w dniu 02.12.2011 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie sala konferencyjna.

 

Nieruchomości położone we wsi NIEMOJOWICE

 

- numer działki: 10 o pow. 1.19 ha ,
- cena wywoławcza nieruchomości : 20 000,00 zł.( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z drzewostanem.
- wysokość wadium 2 000,00 zł.( słownie : dwa tysiące złotych).
- nieruchomość objęta księga wieczysta numer PT 10/00047910/8.
Działka zalesiona drzewostanem So w wieku 65 lat około 0.30 ha, pozostała powierzchnia luźnym drzewostanem.
Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie uprawy rolnicze i leśne z wyłączeniem zabudowy.

 

- numer działki: 910 o pow. 0.5986 ha ,
- cena wywoławcza nieruchomości : 25 000,00 zł.(dwadzieścia pięć tysięcy zł.)
wraz z drzewostanem.
- wysokość wadium 2 500,00 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
- nieruchomość objęta księga wieczysta numer 47910.
Działka zalesiona drzewostanem So w wieku 65 lat około 0.25 ha, pozostała powierzchnia luźnym drzewostanem.
Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie uprawy rolnicze i leśne z wyłączeniem zabudowy.


- numer działki: 491 o pow. 0.13 ha ,
- cena wywoławcza nieruchomości : 1200,00 zł.
- wysokość wadium 120,00 zł.
( słownie: sto dwadzieścia złotych)
- nieruchomość objęta księga wieczysta numer 47910.
Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie zabudowę zagrodową i jednorodzinna mieszkalną o niskiej intensywności zabudowy.


Nieruchomość położona we wsi MALKÓW

 

- numer działki: 263 o pow. 0.95 ha ,
- cena wywoławcza nieruchomości : 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
- wysokość wadium 1000,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych).
- nieruchomość objęta księga wieczysta numer 46978.
Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów, przewiduje na tym terenie uprawę rolną z wyłączeniem zabudowy zagrodowej.


II. Zagospodarowanie : zgodnie z przeznaczeniem.

 

- Wadium winno być wpłacone nie później niż do dnia 28 .11 .2011r.w kasie Urzędu Gminy Żarnów lub na konto nr BSZP 9897300030080080002570002
- Wadium wniesione przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
- Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni /po przetargu/.
- Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli :
a/ osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży
b/ żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.
Wójt Gminy Żarnów może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż Gmina Żarnów nie dokonuje wznowienia geodezyjnego granic działek będących przedmiotem sprzedaży.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żarnowie pokój 7 tel.(044) 7577055 wew. 27.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żarnowie, umieszczono w BIP Żarnów, oraz przesłano do sołtysów wsi NIEMOJOWICE, MALKÓW celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom w dniach od 31.10.2011 r. do 02.12. 2011 r.

 

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Żarnów

                                                                                                mgr Krzysztof Nawrocki


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 03.11.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 03.11.2011. Wygasa 24.11.2011. Odsłon 6935
Wersja : 1 2 3 
Początek strony