Zaproszenie do składania oferty (wygasły...)

 

Żarnów, dnia 25.06.2010 r.


Zaproszenie do składania oferty
na usługi Integracji Społecznej -komponent szkoleniowy ,o wartości nie przekraczającej 2000 EURO,
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
w trybie procedury specjalnej CPP
l. Zamawiający zaprasza Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,, MIERZNIANKI" jako kwalifikowanego usługodawcę do złożenia oferty mającej na celu rozwój usług integracji społecznej - komponent szkoleniowy na rzecz społeczeństwa Gminy Żarnów.

2. Procedura
W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP ( ang) Community Participation In Procurement -(udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl
Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

3.Zakres zamówienia usługi:
• Cel realizowanej usługi - wizyta studyjna - szkolenie w celu poznania dobrych praktyk z zakresu usług integracji społecznej, spotkanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Budziszewice, zaprezentowanie lokalnych tradycji ludowych oraz dziedzictwa kulturowego.
• Beneficjenci usługi (odbiorcy) - członkinie istniejących i tworzących się kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Żarnów
• Działania w ramach realizacji usługi - szkolenie wspomagające zaplanowanie, wdrażanie, podniesienie jakości usług integracji społecznej oraz zdobywanie doświadczenia „z pierwszej ręki",
• Termin realizacji usługi- organizacja wizyty studyjnej w zakresie dobrych praktyk w dniu 08 - 09 lipca 2010 r.,
• Koszt szacunkowy usługi - do wartości nie przekraczającej 2 000,00 EURO.

4.Warunki realizacji:
Usługodawcę zobowiązuje się do:
• Zapewnienia wysokiej jakości usługi.
• Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.
• Udokumentowania poniesionych wydatków na realizację usługi ( np. rachunki, faktury).
• Udokumentowania realizacji usługi (np. zdjęcia z imprezy itp.)
• Promocji usługi na terenie Gminy Żarnów i Budziszewice
• Złożenia sprawozdania z zrealizowanej usługi.

 

5. Procedura składania oferty i jej oceny.:
5.1. Termin złożenia oferty - do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia.
5.2. Miejsce złożenia oferty- siedziba Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów (sekretariat), do godziny 12.00

6.Ocena oferty:
• oceny oferty dokonuje Zamawiający wraz/lub Zespół Zadaniowy, który został powołany przez Wójta Gminy Żarnów Zarządzeniem nr 48/2008 z dnia 28 listopada 2008 r., w minimalnym składzie 2 osób
• ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.
• przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów umowy z usługodawcą, (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).
• wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego i/lub Zespół oceniający ofertę.
• o wynikach oceny oferty usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia oferty.
• ostateczną decyzją złożonej oferty będzie podpisanie umowy/porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.
7. Kontakt z Zamawiającym; dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Pani Anna Służalec, koordynator PPWOW w Gminie Żarnów, tel. 0-44 757 70 36


Wójt Gminy

Maria Morawska


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 25.06.2010
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 25.06.2010. Wygasa 19.07.2010. Odsłon 1782, Wersja 2
Początek strony