Decyzjia o zwrot podatku akcyzowego

Wydanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


I. Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),


II. W którym biurze można załatwić sprawę ?


Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
Sprawy merytorycznie załatwia:
Referat Finansowy
pok. Nr 19
Telefon: 44 757 70 36
e- mail: sekretariat@zarnow.eu


III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?


1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego


IV. Termin załatwienia sprawy:


1. Termin składania wniosków:
    a) 1- 28 luty (faktury za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia)
    b) 1 - 31 sierpnia (od 1 lutego do 31 lipca)
2. Wydanie decyzji - 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. Wypłata kwoty zwrotu podatku określona w decyzji nastąpi w terminie od 1- 30 kwietnia i od 1 - 31 października


V. Dodatkowe informacje:


Wniosek o zwrot podatku można odebrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 19.


VI. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?


1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami
2. Odbiór decyzji: osobiście lub za pośrednictwem poczty
3. Zwrot podatku dokonywany będzie w kasie Urzędu Gminy lub rachunek bankowy podatnika


VII. Tryb odwoławczy:


Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Żarnów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dołączone pliki:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja wytworzona przez Małgorzata Murawska dnia 28.01.2014
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 28.01.2014. Odsłon 1025, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony