2004

UCHWAŁA Nr XI/33/04

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 litera c i d i pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 109, 122, 124 i 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 189, poz. 1851) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627: zmiana Nr 115, poz. 1229) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2004.

§ 2. Ustala się dochody gminy w wysokości 11.428.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 11.922.572 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Z dochodów uzyskanych w 2004 r. z podatku od nieruchomości zostaną spłacone raty pożyczek w kwocie - 586.396 zł.

2. Wydatki budżetu nie mające pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1.080.000 zł stanowią deficyt budżetu.

3. Na sfinansowanie deficytu Gmina zaciągnie w 2004 r. pożyczki w kwocie 1.080.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

  1)  budowę kanalizacji w Żarnowie etap I - 200.000 zł;

  2)  termorenowację budynku Urzędu Gminy w Żarnowie - 280.000 zł;

  3)  termorenowację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie -130.000 zł;

  4)  termorenowację budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie - 470.000 zł.

4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2004 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Pożyczki zostaną spłacone z dochodów własnych uzyskanych w latach 2004 - 2009 z podatku od nieruchomości. Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia Prognoza długu na 31 grudnia 2003 r. i lata następne - załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek.

§ 7. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 40.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2004 r. na kwotę 4.660.952 zł. Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5.

2. Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 uchwały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę 3.730.952 zł. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Środki w kwocie 150.000 zł z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (budowa wodociągu Topolice - Trojanowice - Budków - Żarnów) przeznacza się w całości na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarnowie".

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

  1)  środki specjalne na utrzymanie dróg publicznych gminnych zgodnie z załącznikiem Nr 7:

a)  przychody ustala się na kwotę - 21.591 zł,

b)  wydatki ustala się na kwotę - 21.591 zł;

  2)  środki specjalne - Świetlice Szkolne, dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Żarnowie - załącznik Nr 8:

a)  przychody ustala się na kwotę - 55.384 zł,

b)  wydatki ustala się na kwotę - 55.384 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

  1)  przychody kwota - 290.564 zł;

  2)  wydatki kwota - 290.564 zł.

§ 12. Nie ustala się planu dotacji z budżetu gminy na 2004 r. dla stowarzyszeń. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2004 r. na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.000 zł - załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Nie ustala się planu dotacji z budżetu gminy w 2004 r. dla innych jednostek sektora finansów publicznych - załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 15. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dochodów - 423.245 zł. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota wydatków - 423.245 zł. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 10.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota dochodów 6.000 zł.

2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z zadaniami powierzonymi, realizowanymi na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota wydatków 6.000 zł.

3. Plan dochodów i wydatków określa załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się:

  1)  dochody w kwocie 71.500 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

  2)  wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 71.500 zł;

  3)  plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 19. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru wynikającego z harmonogramu.

2. Maksymalna kwota pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy nie może przekroczyć kwoty - 400.000 zł.

§ 20. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty - 50.000 zł.

§ 21. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2004 r.

§ 22. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

2. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2004 ROK

 zal1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 r.

 zal2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU Na 2004 r.

 zal3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4

PROGNOZA DŁUGU NA 2004 R.

 zal4.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2004 R.

 zal5.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA 2004 ROK I LATA 2005 - 2006

 zal6.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

 zal7.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

 zal8.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 ROK

 zal9.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ NA 2004 ROK

 zal10.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 11

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2004 ROKU

 

ZAŁĄCZNIK Nr 12

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2004 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 13

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK

 zal13.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 14

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 r.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 15

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2004 ROK

zal15.pdf 

ZAŁĄCZNIK Nr 16

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2004 R.

 zal16.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 17

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 ROK

 zal17.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 18

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31 października 2003 roku.

 zal18.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 19

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW na 2004 rok.

 zal19.pdf

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 07.04.2006
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 07.04.2006. Odsłon 891, Wersja 1drukuj
 
Początek strony