2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r. - informacja

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007r. zał. nr 1

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2007r. zał. nr 2

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zwiaząnych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za I półrocze 2007r zał. nr 3

Informacja o stanie zobowiązań gminy na 30 czerwca 2007r. zał. nr 4

Wykonanie planu nakładów na inwestycje realizowane w I półroczu 2007r. zał. nr 5

Wykonanie planu przychodów i wydatków za I półrocze 2007r zał. nr 6

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żarnów dla stowarzyszeń za I półrocze 2007r zał. nr 7

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Żarnów na pomoc finansową dla jednostek samorzadu terytorialnego za 2007r. zał. nr 8

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2007r. zał. nr 9

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2007r. zał. nr 10

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2007r zał. nr 11

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2007r. zał. nr 12

 


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2007 r. Pobierz plik

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem

deficytu o rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2007 r. Pobierz plik

Wykonanie planu dochodów za 2007 r. Pobierz plik

Wykonanie planu wydatków za 2007 r. Pobierz plik

Informacja z wykonania budżetu Gminy Żarnów za 2007 r. Pobierz plik

Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 marca 2008 r. Pobierz plik

 

 

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 09.05.2008
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.05.2008. Odsłon 1518, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony