Informacje

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŻARNÓW ZA 2018 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Żarnów przedstawia Radzie Gminy Żarnów Raport o stanie Gminy Żarnów za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Żarnów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy w Żarnowie.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.”


Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Żarnów odbędzie się 31 maja 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja 2019 r., do godziny 15.30 w pok. 11 (sekretariat) Urzędu Gminy w Żarnowie.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest  tutaj, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Żarnowie (pok. 11) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 15).

Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 06.05.2019
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 06.05.2019. Odsłon 35, Wersja 1drukuj
 
Początek strony