Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

   

  Wnioski o udostępnienie informacji publicznej Elektroniczny obieg dokumentów system PROTON Oświadczenia Radnych o stanie majątkowym Petycje mieszkańców oraz dokumentacja z Sesji i Komisji Rady Gminy Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja decyzji o podziale nieruchomości Ewidencja decyzji o rozgraniczeniach nieruchomości Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego Ewidencja nabycia mienia komunalnego Ewidencja osób zatrudnionych Ewidencja osób składających wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia sportowe Ewidencja osób ubezpieczonych na życie Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczenia członków rodziny pracowników jednostki Podatek od środków transportowych Urząd Stanu Cywilnego - akta stanu cywilnego Rejestr decyzji o świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony Rejestr osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej Ewidencja ludności i dowodów osobistych Rejestr wniosków o przyzynanie stypendiów szkolnych Wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika Rejestr szkód łowieckich Ewidencja skazanych wykonującycyh prace na rzecz kary ograniczenia wolności Rejestr zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Ewidencja gospodarowania odpadami na terenie gminy Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego i uzgodnień drogowych Ewidencja umów najmu lokali użytkowych Karty Gospodarstw Rolnych dotyczące KRUS Podatki rolny, leśny, od nieruchomości Księgowość zobowiązań podatkowych i niepodatkowych Ewidencja osób ubiegających się o zwrot akcyzy paliwowej Ewidencja pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych KASA+ Rejestr i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu Ewidencja wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ewidencja decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Ewidencja wniosków o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Ewidencja osób otrzymujących dofinansowanie do zmiany ogrzewania Ewidencja osób otrzymujących dofinansowanie na usuwanie azbestu Ewidencja uczestników zamówień publicznych Oświadczenia o stanie majątkowym wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Ewidencja wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rejestr mężczyzn objętych rejestracją z terenu Gminy Żarnów Rejestr kobiet objętych rejestracją z terenu Gminy Żarnów Ewidencja wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej Rejestr VAT

  ilość wyświetleń: 13
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2018-12-31 09:12:43 Łukasz Dusza
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-12-31 09:12:43 przez Ewelina Głąbała
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr