UCHWAŁA Nr XIII/68 /2008                      

  RADY GMINY ŻARNÓW  z dnia 08 stycznia 2008r.  w sprawie : uchwalenia budżetu gminy ŻARNÓW na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 litera „c, d” oraz lit „ i” pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /(jednolity tekst ustawy  Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591;ze  zm.) oraz . art.165, art. 184 , art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r, o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm .)  uchwala się co następuje : § 1. Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2008 § 2. Ustala się dochody gminy w wysokości  14.059.130 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody majątkowe w kwocie 545.023 zł. § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  15.415.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki majątkowe 4.153.122 zł § 4.1. Deficyt  budżetu gminy wynosi 1.356.690 zł., zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami na rynku krajowym  2. Przychody budżetu w wysokości 2.304.610 zł. , rozchody w  wysokości 947.920 zł. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały § 5. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 31 grudnia 2008r. i lata następne – załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6.1.Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł.                            2. Tworzy się rezerwę  celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       w kwocie 3.000 zł. § 7. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w 2008 r.                           Na kwotę 4.153.122 zł. Plan nakładów na inwestycje gminne i źródła finansowania  poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 5. 2. Z wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 uchwały na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów przeznacza się kwotę zgodnie z  załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych           i Fundusz Spójności .Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.        § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 81) przychody kwota – 17.000 zł2) wydatki kwota     - 17.000 zł § 9.Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na 2008 r. w kwocie 60.000 zł dla stowarzyszeń Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. § 10 Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16.581 zł Załącznik Nr10 do niniejszej uchwały.                  § 11. Ustala się :1)    Dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.2)    Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki                                  i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  73.000 zł.3)    Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.4)                  Plan wydatków budżetu gminy na pomoc finansową dla jednostek Samorządu Terytorialnego  przedstawia załącznik Nr.15          § 12.1.Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.  Załącznik Nr 12  do niniejszej uchwały.2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.  Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały. § 13.Ustala się plan dotacji z budżetu gminy na 2008 r. w kwocie 84.720 zł dla Samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Załącznik Nr 14  do niniejszej uchwały. § 14.1.Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów stanowi kwotę 6.829.610 zł w tym:1) na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 1.356.690 zł. 2) na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 947.920 zł. 3) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.500.000 zł.  4) koszty obsługi długu w kwocie 25.000 zł.2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu wieloletniego programu inwestycyjnego      § 15.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego   w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4.500.000 zł. § 16.Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu gminy 2008 r. §17.Upoważnia się Wójta Gminy do:  1) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków budżetowych    za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.2).przeniesienia w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania3).zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.4).zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr. 65).przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. § 18. Informację o wprowadzonych zmianach Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy na najbliższej sesji. §19.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy. 

  ilość wyświetleń: 88
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr