101

31 Grudzień 2015
w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie

87

18 Grudzień 2015
w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę

61

28 Sierpień 2015
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi

55

28 Sierpień 2015
w sprawie postępowania z dłużnikami zalegającymi z zapłatą za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

53

28 Sierpień 2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 06.08.2015 r. pn.: "Zakup

51

28 Sierpień 2015
w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie".

50

28 Sierpień 2015
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z referendum ogólnokrajowym, zarządzone na 6 września 2015 r.

49

28 Sierpień 2015
w sprawie ustalenia stawki najmu terenów wykorzystywanych w czasie imprezy "Dni Żarnowa i Dożynki Gminne".

48

28 Sierpień 2015
w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

46

28 Sierpień 2015
w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Żarnów.

44

28 Sierpień 2015
w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetowego

43

28 Sierpień 2015
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Żarnowie.