7

17 Wrzesień 2019
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

4

17 Wrzesień 2019
powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Żarnów

5

17 Wrzesień 2019
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.

6

17 Wrzesień 2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

12

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

13

17 Wrzesień 2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na

14

17 Wrzesień 2019
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom

15

17 Wrzesień 2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

16

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Żarnów na lata 2019-2021

17

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

18

17 Wrzesień 2019
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których

11

17 Wrzesień 2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok