267

31 Sierpień 2019
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy

277

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

279

31 Sierpień 2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

278

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107357E

276

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok

275

31 Sierpień 2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok

270

31 Sierpień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji

266

31 Sierpień 2019
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których

239

31 Sierpień 2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

240

31 Sierpień 2019
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klewie

243

31 Sierpień 2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wierzchowisko

241

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek