191

17 Wrzesień 2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok

192

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok

193

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

194

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

195

17 Wrzesień 2019
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których

174

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wierzchowisko

175

17 Wrzesień 2019
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Żarnów rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu

179

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zatwierdzenia opłat zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

180

17 Wrzesień 2019
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

158

17 Wrzesień 2019
w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn.: Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty

159

17 Wrzesień 2019
w sprawie udzielenia Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem

162

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na