68

31 Sierpień 2019
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach.

67

31 Sierpień 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

66

31 Sierpień 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

65

31 Sierpień 2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

69

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

73

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żarnów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

70

31 Sierpień 2019
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Żarnów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

71

31 Sierpień 2019
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

72

31 Sierpień 2019
w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Żarnów

76

31 Sierpień 2019
w sprawie udzielenia dotacji celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkowicach

77

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

78

31 Sierpień 2019
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego