218

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany Uchwały XXX/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość

219

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów.

220

31 Sierpień 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy utwardzonego placu targowego, w trybie bezprzetargowym na prowadzenie nauki jazdy.

223

31 Sierpień 2019
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

224

31 Sierpień 2019
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na rok 2014 do celów obliczenia podatku rolnego.

225

31 Sierpień 2019
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

226

31 Sierpień 2019
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

227

31 Sierpień 2019
w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów

228

31 Sierpień 2019
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na urządzenia zlokalizowane w nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.

229

31 Sierpień 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żarnów.

230

31 Sierpień 2019
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Żarnów.

231

31 Sierpień 2019
w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Żarnów oraz trybu i