170

31 Sierpień 2019
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

169

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/137/2012 z dnia 26 września 2012 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Żarnów p.n. "Warsztaty

149

31 Sierpień 2019
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

150

31 Sierpień 2019
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o

151

31 Sierpień 2019
w sprawie: nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Żarnów.

153

31 Sierpień 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy.

155

31 Sierpień 2019
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2013 roku.

156

31 Sierpień 2019
w sprawie przyjęcia: "Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

157

31 Sierpień 2019
w sprawie przyjęcia: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów"

159

31 Sierpień 2019
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.

158

31 Sierpień 2019
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

160

31 Sierpień 2019
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.