8

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2011 r.

171

31 Sierpień 2019
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

172

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Środowiskowych Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie

173

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

0

31 Sierpień 2019
Sprawozdanie Wójta Gminy Żarnów w sprawie wykonania Budżetu Gminy Żarnów za 2009 rok

174

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany uchwały XXXIX/174/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. dotyczącej nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości stanowiącej własność

175

31 Sierpień 2019
w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów

176

31 Sierpień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok

177

31 Sierpień 2019
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

178

31 Sierpień 2019
w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy na rzecz Skarbu Państwa Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad

179

31 Sierpień 2019
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów z wykonania budżetu na rok 2009

180

31 Sierpień 2019
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/172/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku