142

31 Sierpień 2019
w sprawie : wyrażenia zgody na regulację granic drogi stanowiącej mienie komunalne Gminy oznaczonej nr ewidencyjnym 9 położonej we wsi

113

31 Sierpień 2019
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2009 r.

114

31 Sierpień 2019
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów

115

31 Sierpień 2019
w sprawie: okreslenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli ztrudnionych w

116

31 Sierpień 2019
w sprawie: uchwalenia " Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 z

118

31 Sierpień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na rok 2009

119

31 Sierpień 2019
w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za

120

31 Sierpień 2019
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

128

31 Sierpień 2019
w sprawie: Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

127

31 Sierpień 2019
w sprawie: utraty mocy przez uchwałę Nr XIV/48/04 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia

126

31 Sierpień 2019
w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarnów oraz

125

31 Sierpień 2019
w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Żarnów